header6

Įstatai

. Paskelbta Uncategorised

 

ASOCIACIJOS

TL DRAUGIJA ĮSTATAII. BENDROJI DALIS 1. TL DRAUGIJA (toliau vadinama Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugijos teisinė forma – asociacija. Draugija yra savanoriška organizacija, turinti savo simboliką, antspaudą, sąskaitas bankuose.

 2. Draugijos simbolis – stilizuotos V formos, sabalo spalvos skyde, ties briaunomis apvestame auksine juosta, nupieštas baltas medis, virš kurio simetriškai skydo vertikaliajai ašiai išsidėsčiusios septynios baltos aštuonkampės žvaigždės. Auksine spalva po medžio šaknimis išpieštos raidės „TL“.

 3. Draugija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais, Draugijos programa, nuostatais bei kitais vidiniais Draugijos teisės aktais.

 4. Draugijos veiklos laikotarpis – neribotas.

 5. Draugija, siekdama šiuose Įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 6. Draugijos finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo vasario 1 d. iki sausio 31 d.

 7. Draugijos buveinė yra keičiama Draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris yra registruojamas juridinių asmenų registre.II. DRAUGIJOS TIKSLAI IR VEIKLA 1. Draugijos veiklos tikslai:

  1. vienyti rašytojo Džono Ronaldo Ruelio Tolkino ir jo kūrybos gerbėjus Lietuvoje;

  2. populiarinti Dž. R. R. Tolkino ir su juo susijusių autorių kūrybą, ugdyti Dž. R. R. Tolkino pasaulėžiūros supratimą;

  3. skatinti kūrybiškumą, domėjimąsi Lietuvos Respublikos ir kitų, ypač susijusių su Dž. R. R. Tolkino kūryba, šalių kultūra, mitologija bei istorija;

  4. puoselėti pagarbą gamtai;

  5. kurti palankias sąlygas nariams bendrauti bei keistis naudinga informacija.

 2. Draugijos veiklos uždaviniai:

  1. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių Dž. R. R. Tolkino gerbėjų draugijomis, fantastų klubais, leidyklomis, knygynais bei kitomis organizacijomis ir pavieniais asmenimis; bendrauti ir su kitų valstybių nevyriausybinėmis organizacijomis, užsiimančiomis panašia veikla, dalyvauti tarptautiniuose kultūriniuose projektuose;

  2. organizuoti žygius, stovyklas, talkas, konferencijas ir kt. renginius;

  3. įvairiais būdais organizuoti kultūrinį ir literatūrinį švietimą, susijusį su Dž. R. R. Tolkino ir kitų autorių kūryba;

  4. rinkti, sisteminti, analizuoti ir bet kokiu būdu skleisti informaciją, susijusią su Dž. R. R. Tolkino ir kitų autorių kūryba;

  5. leisti periodinius ir kitokius leidinius, bendradarbiauti su žiniasklaida;

  6. skatinti narių ir kitų susidomėjusių asmenų bendravimą Draugijos tinklalapyje, Draugijos diskusijų forume bei kitose bendravimui pritaikytose platformose;

  7. įstatymų nustatyta tvarka steigti asociacijas, kurti kūrybinius kolektyvus bei kt.III. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 1. Draugijos nariais, nepriklausomai nuo rasės, tautybės, lyties ir įsitikinimų, gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

 2. Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, užpildo prašymą tapti Draugijos nariu ir jį asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikia Prezidentui. Prezidentui išnagrinėjus prašymą ir patvirtinus narystę, asmuo tampa Draugijos nariu, jam išduodamas nustatytos formos nario pažymėjimas, o jo duomenys įtraukiami į narių registrą.

 3. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Draugijos nariais asociacijos įstatuose nustatytam valdymo organui pateikia jų tėvai arba globėjai.

 4. Draugijos narys narystės gali netekti šiais atvejais:

  1. Savanoriškai atsisakęs Draugijos narystės;

  2. Praleidęs du Susirinkimus iš eilės;

  3. Grubiai pažeidęs Draugijos įstatus ar kitus vidinius norminius Draugijos teisės aktus;

  4. Piktybiškai trukdęs sklandžiam organizacijos darbui.

 5. Narių prašymus atsisakyti narystės (13.1 punktas) tvirtina Prezidentas. Kitais atvejais apie narystės Draugijoje panaikinimą sprendžia Susirinkimas. Nariui netekus narystės Draugijoje, jis privalo Prezidentui grąžinti Draugijos nario pažymėjimą. Nario sumokėti stojamieji, metiniai bei kiti tiksliniai įnašai, Draugijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Draugijos, yra negrąžinami. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką patvirtina Susirinkimas atskiru dokumentu.

 6. Draugijos narių teisės:

  1. gauti informaciją apie Draugijos ir jos valdymo organų bei struktūrinių padalinių veiklą Susirinkime arba kreipiantis į Prezidentą; taip pat Draugijos informaciniais kanalais (biuleteniu, tinklalapyje ar kt.);

  2. publikuoti informaciją apie savo veiklą Draugijos informaciniais kanalais;

  3. kelti savo kandidatūrą ir būti išrinktam Draugijos Prezidentu (išskyrus vaikus ir jaunimą iki 18 metų amžiaus);

  4. kreiptis į Draugijos valdymo organus su pasiūlymais, pastabomis ar protestais;

  5. balsuoti Susirinkimų ar kt. renginių metu, renkant Draugijos valdymo organus bei priimant kitus sprendimus;

  6. teisė gauti moralinę ir materialinę paramą, naudotis Draugijos turtu ir inventoriumi savo veikloje Prezidento ar Susirinkimo sprendimu ir nustatyta tvarka;

  7. pirmumo teisė dalyvauti visuose Draugijos renginiuose;

 7. Draugijos narių pareigos:

  1. dalyvauti Susirinkimuose; narys, praleidęs du Susirinkimus iš eilės, gali būti šalinamas iš narių sąrašo;

  2. savo veikloje laikytis Draugijos įstatų ir programos, Susirinkimo nutarimų ir kitų Draugijos vidinių norminių teisės aktų. Draugijos nariai gali atstovauti tik sau, bet ne visai organizacijai, jei neturi tam suteiktų Susirinkimo įgaliojimų.

 8. Draugijos nariai veikia autonomiškai pagal savo planus ir programas bei savanoriškai dalyvauja bendruose Draugijos renginiuose, programose ir projektuose.IV. DRAUGIJOS GARBĖS NARIAI 1. Draugijos garbės nariais gali tapti asmenys, išskirtinai nusipelnę Draugijos veiklai, tačiau dėl kokių nors priežasčių negalintys ar nenorintys būti pilnateisiais jos nariais.

 2. Draugijos garbės nariams suteikiamos tokios pat teisės kaip ir Draugijos nariams išskyrus šių įstatų 15.3 ir 15.5 punktuose numatytas teises. Jie turi teisę dalyvauti visuotiniame Draugijos susirinkime be balsavimo teisės.

 3. Garbės nariai nario mokesčio nemoka.

 4. Garbės nariai gali būti pašalinami iš Draugijos narių sąrašų tik šių įstatų 13.1, 13.3, 13.4 punktuose nurodytais atvejais, šių įstatų 14 punkte numatyta tvarka.V. DRAUGIJOS VALDYMAS 1. Draugijos organai yra šie:

  1. Draugijos visuotinis narių susirinkimas (toliau vadinamas Susirinkimu);

  2. Vienasmenis valdymo organas – Draugijos prezidentas.

  3. Revizijos komisija

 2. Draugijos visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Draugijos organas, turintis visas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytas asociacijos narių susirinkimo teises (plačiau žr. 25. punktą).

 3. Draugijos Prezidentas (toliau vadinamas Prezidentu) – Draugijos vadovas (plačiau žr. 26. punktą).

 4. Susirinkime dalyvauja Draugijos nariai ir dukterinių asociacijų atstovai (vienas atstovas iš vienos asociacijos). Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus arba raštu pareikalavus 1/3 Draugijos narių. Susirinkimą šaukia Prezidentas.

  1. Išimtinei Susirinkimo kompetencijai priklauso:

   1. keisti ir tvirtinti Įstatus, Draugijos programą, nuostatus;

   2. rinkti ir atšaukti Prezidentą bei Revizijos komisiją;

   3. nustatyti nario mokesčio dydį;

   4. tvirtinti Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

   5. įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, žiniasklaidos priemones, asociacijas ir kitus juridinius asmenis;

   6. priimti sprendimus dėl Draugijos pertvarkymo arba pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

  2. Susirinkimo sprendimai laikomi galiojančiais, jeigu juos priimant dalyvavo daugiau kaip 1/3 visų Draugijos narių. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kada keičiami Draugijos įstatai – tada sprendimas priimamas 2/3 balsų dauguma; bei kada sprendžiama dėl Draugijos pertvarkymo arba pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) Draugijos veikla – tada sprendimas priimamas 3/4 balsų dauguma. Susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems Draugijos nariams.

  3. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 10 dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais.

  4. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Draugijos narių.

 5. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kurį dvejiems metams renka Susirinkimas slaptu balsavimu.

  1. Prezidentas:

   1. organizuoja darbą ir veiklą tarp Susirinkimų;

   2. savo parašu pirmojo asmens teise tvirtina visus Draugijos juridinius ir finansinius dokumentus;

   3. suteikia narystę Draugijoje, išduoda Draugijos nario pažymėjimus, veda Draugijos narių registrą;

   4. saugo Draugijos antspaudą;

   5. tvirtina Draugijos atstovus programose ir organizacijose.

   6. turi teisę savarankiškai disponuoti pinigų suma iki trijų bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį;

   7. tvarko Draugijos turtą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

   8. atstovauja Draugiją teismuose, valdžios bei valdymo organuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   9. šaukia Draugijos Susirinkimus;

   10. sudaro sutartis su kitomis visuomeninėmis ir valstybinėmis organizacijomis;

   11. priima ir atleidžia iš darbo samdomus darbuotojus, nustato jų atlyginimą.

  2. Prezidentas už savo veiklą atsiskaito Susirinkimui.VI. DRAUGIJOS REVIZIJOS KOMISIJA 1. Atsižvelgiant į natūralų poreikį vieneriems metams gali būti išrenkama Draugijos revizijos komisija, sudaromą iš dviejų asmenų. Draugijos revizijos komisiją renka Susirinkimas slaptu balsavimu. Revizijos komisija tikrina Draugijos finansinę ir ūkinę veiklą.

 2. Revizijos komisija atsiskaito Susirinkimui.VII. PAJAMŲ ŠALTINIAI IR IŠLAIDOS. 1. Draugijos lėšas sudaro:

  1. įstatuose numatyti narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai;

  2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

  3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

  4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

  5. skolinto kapitalo lėšos;

  6. valstybinių organizacijų ir savivaldybių skirtos lėšos Draugijos programoms įgyvendinti;

  7. kitos teisėtai gautos lėšos.

 2. Draugijos lėšos naudojamos:

  1. finansuoti tikslines Draugijos programas;

  2. sukurti materialinę – techninę bazę;

  3. patalpų nuomai, ryšiams, administracinėms išlaidoms;

  4. sukurti organizacinę – informacinę struktūrą;

  5. remti vertimo ir leidybos srityje dirbančius žmones ir organizacijas;

  6. palaikyti tarptautinius ir vidaus ryšius;

  7. apmokėti komandiruotes, kelionės išlaidas;

  8. labdarai;

  9. etatiniams darbuotojams, samdomam darbui ir paslaugoms atlyginti;

  10. mokesčiams bei kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.VIII. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 1. Draugija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Susirinkimo nutarimu, kuris turi būti priimtas 3/4 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

 2. Jeigu Draugijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Draugija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

 3. Nutraukiant Draugijos veiklą už likvidavimą atsakinga Susirinkimo išrinkta ir patvirtinta komisija.XIX. DRAUGIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Susirinkimas, vadovaudamasis šiais įstatais ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

 2. Draugijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Susirinkimas.

 

XX. PRANEŠIMŲ, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PASKELBIMO BEI PATEIKIMO TVARKA

 

 1. Draugijos Prezidentas, likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki Susirinkimo dienos, o pakartotinio narių susirinkimo atveju likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki Susirinkimo dienos, kiekvienam Draugijos nariui elektroniniu paštu, o tais atvejais, kai narys neturi elektroninio pašto, – registruotu laišku, praneša organizuojamo Susirinkimo datą, laiką, vietą, dienotvarkės klausimus ir visą kitą reikalingą informaciją, kurią būtina pranešti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

 2. Dokumentai ir visa kita informacija apie Draugiją, jos veiklą, Susirinkimo ar Prezidento priimtus sprendimus pateikiama nariui raštu pareikalavus Draugijos buveinėje.

 3. Duomenis apie Draugiją tvarko VĮ Registrų centras.

 4. Kai Draugijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Draugijos įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma.

 2. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

 3. Pakeistus įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 4. Pakeisti įstatai įsigalioja tik juos įstatymų nustatyta tvarka įregistravus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

XII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti.

 2. Sprendimus dėl Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo priima ir lėšas bei pajamas naudoja Prezidentas.

 3. Pasibaigus finansiniams metams Prezidentas sudaro lėšų ir pajamų panaudojimo ataskaitą (finansinių ataskaitų rinkinį) ir pateikia jį Susirinkimui tvirtinti.Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.Patvirtinta asociacijos TL DRAUGIJA visuotiniame narių susirinkime 2014 m. balandžio 13 d.